תקנון ותנאי שימוש אתר האינטרנט "מדי –פארם"

1. כללי
1.1 הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין "מדי פארם" (להלן: "בעלי האתר")- ח.פ.- 557931995
1.2 הנכם מתחייבים לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם ביצוע רכישה באתר כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלו לעבור למסכי הרכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע הזמנה במסגרתו.
1.3 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
1.4 התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט )ככל שיש להם אחריות כזו(, מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.
1.5 רישומי המחשב של מדי-פארם בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
1.6 מדי-פארם רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
1.7 התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
1.8 התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה, בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית.
1.9 מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח ולעיין בעלון לצרכן המצוי בו. בפרט יש לשים לב שתרופות ותכשירים יכולים להכיל חומר פעיל.
1.10 המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" )AS IS( וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי מדי-פארם ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
1.11 כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
1.12 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. התנאים לרכישת מוצרים באתר ואספקתם
2.1 רשאים לרכוש מוצרים, תושבי מדינת ישראל בני 11 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2.2 מדי-פארם רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר באינטרנט - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מדי פארם רשאית לא לאשר את רכישת המוצרים גם בשל הסיבות שלהלן: תקלה טכנית באתר, אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה, אם בעת ההרשמה לאתר ו/או אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר מדי פארם באינטרנט או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה ו/או אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ו/או אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה ו/או אם אתם חייבים כספים למדי פארם ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו ו/או אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב ו/או אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
2.3 כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.
2.4 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך )דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים(, לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.
2.5 איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם.
2.6 דמי המשלוח מפורטים בעת הרכישה באתר ומתעדכנים מעת לעת.
2.7 בעת ביצוע ההזמנה הלקוח יאשר בחתימתו את טופס יפוי כח לקבלת תרופות באמצעות שליח או באמצעות בית מרקחת מוסר בהתאם לנוהל משרד הבריאות.

3. ביטול העסקה והחזרת מוצר
3.1 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"(, ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
3.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 11 יום ממועד קבלת המוצר בפועל. 
3.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: 
3.3.1 לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
3.3.2 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
3.3.3 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.
3.4 ביטול הקניה יעשה בכתב למדי פארם תוך סיבת הביטול בפקס : 03-5518187 או בדואר רשום לכתובת: לנדאו 1, חולון.
3.5 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין ההזמנה, בניכוי עלות השליחות (לשני כיוונים) +דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. במידה ובוצעה עסקת אשראי שבגינה נגביתה עמלה ע"י חברת האשראי והעסקה בוטלה ע"י הלקוח (גם אם המשלוח עדיין לא יצא מבית המרקחת!), יחוייב הלקוח בעמלת האשראי בסכום שגבתה מאיתנו חברת האשראי.
3.6 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 11 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר. זיכוי המוצר יםייעשה רק לאחר שהמוצרים התקבלו בבית המרקחת. הזיכוי שנבצע אצלנו, ייראה בפירוט האשראי ובחשבון הלקוח, על פי שיקול דעתה של חברת האשראי שלו ועל פי ההסכם הקיים ביניהם. 
3.7 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות שרות שליחים(משלוח איסוף מהלקוח+ משלוח מהלקוח אל בית המרקחת- בעלות של 50 ש"ח), או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו על פי שיקול דעת מדי פארם. 
3.8 ביטול עסקה והחזרת מוצר לא תקפה עבור תכשירים ו/או תרופות וכל מוצר אחר אשר אוסר ביטול ו/או החזרת מוצר בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
3.9 אין החזרות על מוצרים עונתיים כמו מסיכות פנים כנגד הידבקות בשפעות וחדירה של מזיקים למערכת הנשימה ומוצרי אורטופדיה.
4. שירותים שמחייבים רישום
4.1 באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה, כדוגמת שליחת מידע מקוון הנשלח למעוניינים בדואר אלקטרוני. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
4.2 בעת ההרשמה לשירות ו/או הזמנה באמצעות האתר נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
4.3 אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, עפ"י החלטת מדי פארם.

5. מדיניות פרטיות
5.1 מדי פארם, המפעילים את האתר medi-pharm.co.il (להלן: "האתר") מכבדים את פרטיותו של הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש"). מאחר וכך החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.
5.2 מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש, מהם נוהגי שם בעלי האתר ביחד לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם ע"י הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.
5.3 בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים: מידע הנמסר ביודעין הינו במסגרת רכישה באתר וכן אמצעי התשלום אשר שימשו אותך וכן הלאה. מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.
5.4 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במשירין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
5.5 מאגר המידע - הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעתי האתר ובאחריותם.
5.6 השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:
5.6.1 שימוש תקין בשירותים השונים באתר.
5.6.2 שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.
5.6.3 התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.

6. מסירת מידע לצד ג'
6.1 בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלו. בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.
6.2 בעלי האתר לא יעבירו לצד ג' את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:
- כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג'. 
- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך. 
- במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסדור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
- במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

7. פרסומות של צדדים שלישיים
7.1 פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
7.2 יתכן ושירות זה נעזר בקבצי COOKIES המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

8. אבטחת מידע
בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

9. דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בראשון לציון, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.

logo בניית אתרים